PROGRAM ADAPTACYJNY

Program adaptacyjny dla dzieci 3 – letnich „LUBIĘ PRZEDSZKOLE”

Adaptacja dziecka do przedszkola jest to sytuacja wzbudzająca silne emocje. Dziecko czuje się wyrwane z rodzinnego układu, który gwarantuje mu poczucie stabilności, bezpieczeństwa i rozumienie tego co się dzieje wokół niego. Z dnia na dzień zostaje wprowadzone w nieznane środowisko: nowe otoczenie, przestrzeń, osoby, są konsekwencją tego, że dziecko nie jest w stanie kontrolować sytuacji i odczuwa ją jako zagrożenie. Dzieci na nowe sytuacje reagują: płaczem, wycofaniem, zaburzeniem funkcjonowania, które może prowadzić do lęku a nawet urazu. Dlatego też ważne jest by moment przekroczenia progu dom – przedszkole przebiegał najłagodniej w atmosferze bezpieczeństwa i otworzenia na potrzeby dziecka. Każdy nauczyciel pracujący z dziećmi nowo przyjętymi do przedszkola powinien zdawać sobie sprawę z tego, że te pierwsze dni są dla dzieci naprawdę trudne. Warto wtedy zrezygnować z nadmiernej dyscypliny i przymusów, jak również pozostawić im dużo czasu na swobodną zabawę proponować zajęcia, które akceptują.
Takie postępowanie na pewno przyniesie pozytywne efekty, a nagrodą będzie uśmiech małego przedszkolaka. żeby proces adaptacyjny przebiegał sprawnie musi zaistnieć ścisła współpraca pomiędzy rodzicami a pracownikami przedszkola. Ich wspólny wysiłek ułatwi, dzieciom przystosowanie się do nowego środowiska w atmosferze bezpieczeństwa i otworzenia się na potrzeby dziecka.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU

Cel główny programu:
• tworzenie dzieciom warunków do łatwej adaptacji w przedszkolu;
• Nawiązanie bliższych kontaktów między nauczycielkami a rodzicom;

Cele szczegółowe programu:
• Zapoznanie rodziców i dzieci ze zwyczajami i organizacją dnia w przedszkolu;
• Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu przedszkola;
• Nawiązanie bliskiego, serdecznego kontaktu w relacjach: nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic;
• Obniżenie lęku rodziców przed oddaniem dziecka w nieznane warunki w ręce obcej i nieznanej osoby;
• Integracja rodziców z przedszkolem w calu ułatwienia dalszej współpracy;
• Pozyskanie informacji od rodziców na temat rozwoju dziecka, zachowania, upodobań, samodzielności.

Termin realizacji programu:
– miesiąc: sierpień.

Działania zmierzającego osiągnięcia celów przy realizacji programu:
Zapisy dzieci do przedszkola – pobieranie wniosków;
– rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi
– pierwsze spotkanie z przedszkolem,
– zwiedzanie przedszkola,
– oglądanie kącików ,sali zabaw,
– zapoznanie rodziców przez dyrektora z zasadami organizacji pracy przedszkola,
– wypełnienie przez rodziców ankiety ,,Informacyjnej o dziecku” w celu rozpoznania potrzeb i zainteresowań dziecka jak również oczekiwań rodziców wobec przedszkola.
Spotkanie adaptacyjne – sierpień
Spotkanie organizacyjne – wrzesień.

Uroczystość po wstępnej adaptacji: Pasowanie na przedszkolaka (miesiąc październik lub listopad)

Ewaluacja Programu Adaptacyjnego• w miesiącu październiku – listopadzie wypełnienie przez rodziców ankiety „Przedszkole mojego dziecka” – w celu ukazania samopoczucia ich dziecka w przedszkolu;