PLAN ZAJĘĆ

7:00 – 8:45
Wprowadzenie dziecka w świat wspólnoty rówieśniczej , zapoznanie z normami zachowań . kontakty z rodzicami rozwiązywanie bieżących problemów. Indywidualna praca dydaktyczna . Obserwacja działań dzieci w sytuacjach naturalnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi.

8:45 – 9:00
Zabawa poranna integrująca.

9:00 – 9:30
Śniadanie – kulturalne i samodzielne spożywanie posiłków .

9:30 – 10:00
Organizowanie sytuacji dydaktycznych i wychowawczych stymulujących rozwój
aktywności umysłowej , poznawczej , społecznej , fizycznej . Dostarczenie okazji do wielozmysłowego poznawania świata w którym żyjemy, stwarzanie możliwości przekształcania go oraz wyrażania swoich uczuć i emocji z tym związanych . Zabawa ruchowa aktywizująca grupę.

10:00 – 10:20
Przygotowanie do wyjścia na powietrze – wspieranie dzieci w nabywaniu
samodzielności w zakresie samoobsługi przy korzystaniu z toalety oraz w czasie ubierania się w szatni.

10:20 – 12:00
Pobyt na powietrzu – kształtowanie zachowań proekologicznych , organizowani sytuacji dydaktycznych umożliwiających poznawanie najbliższego środowiska przyrodniczego , kształcenie umiejętności aktywnego wypoczywania w tym środowisku , stosowanie w praktyce zasad kulturalnego kontaktu z przyrodą .

12:00 – 12:30
Kształtowanie nawyków higienicznych i porządkowych.

12:30 – 13:00
Obiad- świadome spożywanie urozmaiconych posiłków . Kształcenie nawyków
higienicznych z tym związanych oraz umiejętności posługiwania się sztućcami ( estetyka stołu, korzystanie z serwetek itp. )

13:00 – 14:45
Odpoczynek poobiedni – stwarzanie warunków do wybierania sposobu odpoczywania przy zachowaniu zasady zwracania uwagi na potrzeby innych dzieci w grupie .Kształcenie samodzielności w zakresie rozbierania i ubierania się dzieci oraz układania swoich ubrań.

14:45 – 15:00
Zabawa ruchowa integrująca i aktywizująca grupę .

15:00 – 15:15
Spożywanie podwieczorku , kulturalne zachowanie przy stole.

15:15 – 17:30
Tworzenie warunków do rozwijania i uzewnętrzniania predyspozycji własnych dzieci w zajęciach o różnorodnym profilu, samodzielnego podejmowania działań w kącikach zainteresowań .Indywidualna praca dydaktyczna i wychowawcza , pobyt na powietrzu, bieżące kontakty z rodzicami odbierającymi dzieci.